Menu Sluiten

Koskamp

Lurvinksteeg 4

Het stamhuis Koskamp aan de Lurvinksteeg 4 in IJzerlo. ook wel de Koskemper genaamd, is tot 1884 door de familie bewoond, toen kwam Jentink, later Korten. De put bij het huis dateert nog uit de Koskamp-tijd.

De huisnaam Koskamp kwam in 1538 al voor met de vermelding dat de bewoner jaarlijks drie schepel rogge moest leveren aan het Gasthuis in Bocholt. De boer op Koskamp moest een dag per week werken voor de heer van Bredevoort, zo wordt in 1544 vermeld.

Diensten aan Anholt waren al in 1438 afgekocht met drie molder rogge jaarlijks. Maar of deze bewoners rechtstreekse voorouders waren is niet bekend. Ene Aeltjen Koskamp staat in 1645 vermeld als hervormd kerklid. Of ze getrouwd was met Lubbert Beutincks, die rond Pasen 1652 met twee dochten van Lintelo naar huize Koskamp in IJzerlo kwam, is onzeker. In ieder geval noemden de dochters van Lubbert zich Beutincks Koskamp.

Zijn zoon Nelis heette alleen Koskamp. Uit twee huwelijken had hij dertien nakomelingen, het begin van een flink geslacht. Hierin zijn drie hoofdtakken te onderscheiden. Eén bleef op de Koskemper, één trok in 1751 naar Dinxperlo en één rond 1830 naar Barlo, op Brunink, het latere Kappers.

De naam Koskampweg in IJzerlo wekt verwarring, want er woont nu geen Koskamp meer. De naam houdt verband met Derk Willem Koskamp, die hier in 1868 trouwde met Janna Kerkhof. De huisnaam ’t Olde Kerkhof veranderde daardoor in Koskamp. Van de vader van Janna is nog een oud bijbeltje uit 1818 bewaard. Voorin staat met grote hanenpoten geschreven: “G.J. Kerk Hof Hoort Boek Toe”

Bron: “Wortels in de Achterhoek”, 1998, door Henk Harmsen

Rechterlijk Archief Bredevoort

Veneris 27 Augusti 1624 – Stadtholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Rudolph Theben.

Erschenen Herman Haecke genant Hiddinck, Mechteldt ter Woert eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Somme geldes und genoegsame erstadongh rechtes steden, ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft toe hebben Joanni Verschage, Pastoir tot Bredeforth, Agnes ter Woert eheluijden und Meister Christiaen ter Woert Hilleken de Quade eheluijden und haren erven, hare Verkoeperen andeel quota und gerechticheit des Erffs und guets Kostkamp, Inden Kerspell Aelten, buerschap Iserloe gelegen, alsoe hun datselve van Vader und Moeder angeerfft is, Und Herman Hiddinck Mechteldt ter Woert eheluide voer sich und haren erven hebben Joanni Verschage Agnes ter Woert eheluiden unnd Meister Christiaen ter Woert Hilleken de Quade eheluiden und deren erven obgedachte haer Andeell quota und gerechticheit des Kostkamps erfflick gecediert und opgedragen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandong harer goederen, Sonder Inrede und argelist.

Lunæ 21 Decembris 1663 – Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, Casper Everts.

Erschenen Johannes Verschaege pastor tot Bredevoort ende heeft seeckere obligatie van den 19. Decembris ende daer bij gestelde speciaele hijpotheeq soo hier bij geexhibeert wortt, judicialiter geconfirmeert met hanttastinge daer over an den Heer Drost ende Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick gedaen ende onder generael verbant van goederen als rechtens versoeckende die selve ten protocolle moge insereert worden.
Luit gemelte obligatie van woorde tot woorde als volcht Ick ondergeschreven bekenne kracht deses ontfangen ende geleent ’t hebben van swaeger Jannes Waeteringh ende suster Hester Verschaege een summa geldes van vierhondert gls. beloove daer voor van rente jaerlijckx te betaelen die summa van twintich gls. daer voor tot onderpant stellende het halve Goedt Koskamp op den Esch ten ijseren onder Aelten gelegen, om bij faute van misbetaelinge sij haer daer an sullen moogen verhaelen an die saetpacht voor die renthe, waer van het eerste jaer van renthe sal verschenen zijn op martini dach int jaer 1664, ende soo wanneer d’eene ofte d’ander sulckx mocht wederom afloesen willen, sal ’t selve een halff jaer te vooren angedient worden, met versoeck dat dese obligatie ten protocolle mach gebracht worden Datu Bredevoort den 19. Decembris 1663 onderstont Johannes Verschaege pastor. Quod testor T. Bronckhorst Landtschrijver.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Koscamp, Weduwe Verschagen.
Huis, hof 1 sp. boulant 6 mdr., derde gerve 50 – 0 -.
Geeft 2 hoender, 2 pont vlass, 1 vercken of 3 dlr. 5 – 2 -.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

IJzerlo - Koskamp - Liberale Gifte 1748

Bevolkingsregister 1823-1850

IJzerlo 40

Garrit Jan Koskamp (nov 1765) trouwt op 16-06-1799 te Aalten met
Willemina Eeltink (ca. 1765)

Garrit Koskamp (Aalten, 04-09-1800)
Janna Geertruid Prinsen (Aalten, 14-09-1798)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 48

Garrit Koskamp (Aalten, 04-09-1800)
Janna Geertruid Prinsen (Aalten, 14-09-1798)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 48

Garrit Koskamp (Aalten, 04-09-1800)
Janna Geertruid Prinsen (Aalten, 14-09-1798)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 50

Garrit Koskamp (Aalten, 04-09-1800)
Janna Geertruid Prinsen (Aalten, 14-09-1798)

Gerrit Jan Koskamp (Aalten, 30-01-1838)
Grada Hendrika Rexwinkel (Dinxperlo, 31-08-1846)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 50

Gerrit Jan Koskamp (Aalten, 30-01-1838)
Grada Hendrika Rexwinkel (Dinxperlo, 31-08-1846)

Jan Hendrik Jentink (Aalten, 25-02-1858)
Wesselina Harmina Veerbeek (Aalten, 26-12-1857)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 50

Jan Hendrik Jentink (Aalten, 25-02-1858)
Wesselina Harmina Veerbeek (Aalten, 26-12-1857)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 54 > 69

Jan Hendrik Jentink (Aalten, 25-02-1858)
Wesselina Harmina Veerbeek (Aalten, 26-12-1857)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 69

Jan Hendrik Jentink (Aalten, 25-02-1858)
Wesselina Harmina Veerbeek (Aalten, 26-12-1857)

Adreswijziging 1967

IJzerlo 53 > Lurvinksteeg 4

G.H. Korten
H.G.G. Korten